CAPA 2018 Leaders

 
President
Dr. Mark Chang    
張世曉

Vice-President
Dr. Hong Jin    
金虹

Treasurer
Dr. Po Ching Tai
戴柏青
 CAPA 2018 Executive Committee

  

Li Chang

張立

   

Dr. Jianxiong Chen

陈剑雄

  

Dr. Yi Chen

陈一

Yan Dong

董彦

  

Dr. Shengkai Duan

段胜楷

Dr. Xinli Jia

贾新莉

   

Tracy Cuiping Pan

潘翠屏

  

Jiasheng Qin

秦佳盛

  

Kim Shih

施名剛

Dr. Kuochen Tsai

蔡國楨

 null

Max Tsai

蔡期安

 

Dr. Miao Wang

Jing Xiang

向静

   

Dr. Ellen Xiaoxia Xu

许晓霞

  

Mei Yang

杨梅

Meisong Yan

严梅松

  

Dr. Sean Yang

杨晓卓

Qi Zhang

张琦

Tuo Zhang

张拓

  

Dr. Zhao Zhang

张钊

 

Dr. Yaping Zhu

亚平   

Board of Directors of 2018


Chairman
Dr. Jeff Gee-Shang Pan
潘吉祥
  
Vice Chairman/Secretary
Dr. Long Ma
馬龍 

  
Director
Dr. Mark Chang    
張世曉


Director
Dr. David Chen
陈振纲 
  
Director
Dr. Eddy Lee
李怡德
   
Director
Dr. Jeff Jiajie Chen
陈家杰
 
Director
Dr. Hong Jin    
金虹

Director
 Dr. Tai-Chang Shih
史大昌
 


Director
Dr. JC Wan
萬季春


 

   

名誉董事 (2018 Honorary Board Members)

中国石油天然气集团公司 CNPC

周吉平

董事长, President

Zhou, Ji-Ping

孫龍德 副总裁, Vice President Sun, Longde

沈平平

副总裁, Sr. Vice President

Shen, Ping-Ping

章欣

国际事业部主任, Director

Zhang, Xin

贾承造

院士, Chinese Academic Member

Jia, Cheng-Zao

中国石油化工集团公司

SINOPEC 

王基銘

前总经理, Former Vice President

Wang, Ji-Ming

袁晴棠

总工程师,院士, Chief Engineer, Chinese Academic Member

Yuan, Qing-Tang

王志刚

高级副总裁, Senior Vice President

Wang, Zhi-Gang

李家訓

外事局局长, Director

Li, Jia-Xun

唐苏欣

外事局局长, Director

Tang, Su-Xin

马永生 副总地质师,院士, Deputy Chief Geologist Sinopec, Chinese Acdemic Member Ma, Young-sheng

金之均

研究院院长 ,副总地质师, Chief Geologist & President of Sinopec Research Institutes

Jin, Zhi-jun

中国海洋石油总公司

CNOOC 

杨华 总经理, President Yang, Hua
朱伟林 高级执行副总裁,Executive Vice President Zhu, Wei-Lin

周守为

高级副总裁,院士, Former Sr. VP,  Chinese Academic Member

Zhou, Shou-Wei

朱一然 外事局局长, Director, Foreign Department Zhu, Yi-Ran

台灣中國石油公司

CPC 

陳綠蔚

總經理, President Chen, Lue-Wei

台灣中國石油学会

朱少華

理事長, President

Chu, Shao-Hua

中技社,晶太陽能電池  

潘文炎

董事長, Chairman

Pan Wen-Yen

台塑石化股份有限公司(台塑化)

FPCC

陳寶郎 董事長, Chairman Chen, Bao-Lang

中联煤层气公司(CUCBM)

CUCBM 

孙茂远 总经理, President Sun, Mao-Yuan
武文来 副总经理, Vice President Guo, Ben-Guang
郭本广
总经理, President Wu, Wen-lai
榮譽董事顧問    
阎三 中石油前高级副总裁, CNPC former Sr. Vice President  Yan, San-Zhong

歷任名誉董事 (Former Honorary Board Members; title during the term)
中国石油天然气总公司 CNPC
周吉平 董事长, President Zhou, Ji-Ping
孫龍德 副总裁, Vice President Sun, Longde
沈平平 副总裁, Sr. Vice President Shen, Ping-Ping

阎三

中石油前高级副总裁, CNPC former Sr. Vice President

Yan, San-Zhong

陈耕

总裁, President

Chen, Cheng

中国石油化工集团公司

SINOPEC 

苏树林

董事长, Chairman

Su, Shu-lin

傅成玉

董事长, Chairman

Fu, Cheng-yu

中国海洋石油总公司

CNOOC 

朱伟林 高级执行副总裁,Executive Vice President Zhu, Wei-Lin
罗汉 副总经理, Sr. Vice President Luo, Han
卫留成 副总经理, Sr. Vice President Wei, Liu-cheng

龚再升

总地质师, Chief Geologist

Gong, Zai-sheng

中国化工进出口总公司  

李辉

副总经理, Sr. Vice President

Li, Hui

台灣經濟部  

施颜祥

部長, Minister

Shi, Yen-Shang

國光石化股份公司  

邱吉雄

總經理, President

Chiu, Ji-Hsiung

郭進财 董事长, Chairman Kuo Jin-cai

台灣中國石油公司

CPC 

谢荣辉

副總經理, Vice President

Hsieh, Rong-Hwei

國光電力股份公司

张鸿江

董事长, Chairman

Chang, Hong-Chiang

林正雄

董事长, Chairman

Lin, Cheng-Hsiung

中联煤层气有限责任公司

CUCBM 

黄稚达 总经理, President Huang, Zhi-da

林建浩

副总经理, Vice President

Lin, Jian-HaoSponsors


       


 

                         

                                                                         

                          

                      


                                              


     
           

Powered by Wild Apricot Membership Software